-

Weladon organisaatiokulttuurin menestysresepti

Kauti Isaela
Kauti Isaela
HR-assistentti

Weladon vahvat arvot ohjaavat johtamistamme, käyttäytymistämme ja toimintamallejamme. Weladolaiset ovat kaiken toiminnan keskiössä ja meidät nähdään arvokkaina yksilöinä resurssien sijaan. Hierarkia korvautuu itse- ja yhteisöohjautuvuudella, ja jokainen weladolainen on osa porukkaa riippumatta liiketoimintayksiköstä, fyysisestä sijainnista, taustasta, iästä tai sukupuolesta. Näin kiteytän Weladon organisaatiokulttuurin keväällä 2024 toteuttamani tutkimuksen perusteella.

Organisaatiokulttuuri on ajankohtainen ja trendikäs aihe tämän hetken työelämässä. Hyvän ja vahvan kulttuurin on tutkitusti todistettu edistävän yrityksen menestymistä luoden voittoja ja parantaen yrityksen suorituskykyä. Lisäksi se parantaa työntekijäkokemusta tehden samalla yrityksestä vetovoimaisen. Hyvä kulttuuri voi olla valtava kilpailuetu yritykselle.

Weladon organisaatiokulttuurin, eli weladolaisuuden, säilyminen onkin ykkösprioriteetti omistajastrategiassa sekä operatiivisessa strategiassa ja on kaikkien meidän weladolaisten toivomus. Lisäksi kulttuuri on keskiössä siinä, että Welado voi kasvaa isoksi luomatta tunnetta isosta organisaatiosta. Siksi totesimme, että aihetta on tarpeellista tutkia tarkemmin.

Opinnäytetyö weladolaisuudesta

Keväällä 2024 tutkin Weladon organisaatiokulttuuria osana opinnäytetyötäni. Tutkimuksessa perehdyttiin kulttuurin kulmakiviin ja siihen, kuinka nämä kulmakivet saadaan säilymään yrityksen kasvaessa. Tutkimuksen ja organisaatiokulttuurin teoreettisen viitekehyksen pohjalta loin Weladolle toimenpidesuunnitelman, jonka avulla Weladon organisaatiokulttuurin säilymistä voidaan tukea.

Tutkimuksen aineisto koostui vuoden 2023 kehityspäivän weladolaisuuden työstön tuloksista ja tutkimusta varten toteutetuista teemahaastatteluista. Kehityspäivillä weladolaisilta kysyttiin, mitä weladolaisuus tarkoittaa sinulle, missä se näkyy ja mitä konkreettisia keinoja sen säilyttämiseksi voisi olla. Teemahaastatteluihin osallistui viisi weladolaista eri liiketoimintayksiköistä ja tehtävistä niin Helsingistä, Tampereelta kuin Oulustakin. Haastatteluilla pureuduttiin siihen, mitkä ovat haastateltavien mielestä Weladon kulttuurisia kulmakiviä, miten ne näkyvät työarjessa, mitä haasteita niiden säilyttämisessä saattaa olla ja millaisin keinoin ne voidaan säilyttää eri osa-alueilla Weladon kasvaessa.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen perusteella Weladon kulttuurin kulmakiviä ovat

  • arvot,
  • ihmiskeskeisyys,
  • hierarkian vähyys ja
  • yhteisöllisyys.

Kulmakivien säilyttämiseksi nykyisen henkilöstön keskuudessa ehdotettiin muun muassa läpinäkyvyyden säilyttämistä niin johdon kuin viestinnän osalta, arvoristiriitoihin puuttumista ja palautteenantokulttuurin kehittämistä. Kulmakivien siirtämiseksi uusille tuleville työntekijöille ehdotukset liittyivät pääosin rekrytointiin ja perehdytykseen. Niissä tärkeänä pidettiin Weladon näköisten työntekijöiden rekrytointia ja vahvaa perehtymistä weladolaisuuteen sekä rekrytointiprosessissa että perehdytysvaiheessa.

Toimenpidesuunnitelma luotiin pitäen mielessä Weladon kulttuuriset kulmakivet, weladolaisten konkreettiset ehdotukset niiden säilyttämiseen sekä tutkimuksesta ilmenneet kulttuurin säilyttämisen haasteet. Tutkimus osoittaa, että Weladon kulttuuri on vahvalla pohjalla, eikä sen säilyttämiseksi tarvita kulttuuria muuttavia, vaan vahvistavia toimenpiteitä. Näin toimenpidesuunnitelmaan päätyi kuusi eri osa-aluetta, joita kehittämällä ja tukemalla pyritään säilyttämään Weladon arvokas ja vankka kulttuuri. Osa-alueita ovat rekrytointi, perehdytys, palaute, palkitseminen, viestintä ja yhteisöllisyys.

Rekrytoinnin osa-alueessa oleellista on pitää Weladon arvot vahvasti mielessä koko prosessin ajan. Perehdytyksessä voisi yhä vahvistaa weladolaisuutta ja kasvattaa tietoutta siitä sekä konkretisoida arvoja vielä nykyistä käytännönläheisemmin. Palautteenantokulttuuria olisi tärkeää kehittää ja palkitsemisessa tehdä jo olemassa olevia palkitsemiskäytäntöjä näkyvimmiksi sekä luoda matalan kynnyksen palkitsemiskäytäntöjä niiden tueksi. Viestinnän osa-alueessa oleellista on ylläpitää läpinäkyvää viestintää sekä käsitellä Weladon arvoja säännöllisesti. Yhteisöllisyys koettiin yleisesti todella tärkeäksi asiaksi Weladolla ja sen osa-alue pitääkin lähinnä sisällään sen, että sitä kehitetään ja vahvistetaan entisestään sekä tuetaan jatkossakin yhteisöllisyyttä kannattelevia tapahtumia.

Organisaatiokulttuuri muuttuu, mutta hitaasti. Sen on tärkeääkin muuttua ja kehittyä organisaation mukana, sillä mikään ei kasvavassa organisaatiossa voi pysyä täysin ennallaan. Oleellista kuitenkin on, että sitä johdetaan käsi kädessä muiden organisaation prosessien kanssa, jotta kulttuuri säilyy asetettuja tavoitteita tukevana ja mahdollistaa niin yrityksen kuin jokaisen weladolaisenkin menestymisen.