Ympäristö

-

Ympäristöjohtamisen asiantuntijapalvelut varmistavat, että suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan ympäristöön liittyviä lakeja ja määräyksiä

Varmistamme, että asiakkaamme strategiset ympäristötavoitteet huomioidaan ja johdamme niistä käytännön toimenpiteitä ja ohjeita projekteille. Rakennushankkeilla ympäristöasiantuntijamme vastaavat niin luonnon ympäristön kuin rakennetun ympäristön suojelemisen huomioinnista hankkeella. Ympäristöasiantuntija perehdyttää myös kaikki sidosryhmät hankkeeseen liittyviin ympäristövaatimuksiin ja vastaa myös hankkeen lupiin ja ilmoituksiin liittyvistä asioista. 

 

Ympäristöasiantuntijapalvelumme

  • Projektin ympäristöasiantuntija

  • Ympäristöjohtamisjärjestelmät ja sertifikaatit

  • Monimuotoisuuden turvaaminen, vieraslajit ja luontoselvitykset

  • PIMA selvitykset

  • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

  • Pinta- ja pohjavesiselvitykset

  • Rahoitushakemukset

  • Lupa-asiat ja viranomaisselvitykset

 

Projektin ympäristöasiantuntija

Projektin ympäristöasiantuntija pitää huolen, että projektien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan ympäristöön liittyviä lakeja ja määräyksiä. Ympäristöasiantuntija vastaa niin luonnon ympäristön (esim. Natura-alueet, pohjavesialueet) kuin rakennetun ympäristön (esim. kulttuurihistorialliset kohteet) suojelemisen huomioinnista hankkeella. Ympäristöasiantuntija perehdyttää projektin muita asiantuntijoita hankkeeseen liittyviin ympäristövaatimuksiin. Ympäristöasiantuntijan vastuulla ovat usein myös hankeen lupiin ja ilmoituksiin liittyvät rakennuttajan asiat.

Ympäristöjohtamisjärjestelmät ja sertifikaatit

Ympäristöjärjestelmät sekä niiden sertifiointi tukee kestävää kehitystä ja antavat vertailukelpoista dataa organisaatioiden toiminnasta. Ympäristöjohtamisen avulla edistetään toiminnan ekotehokkuutta, tunnistetaan ja vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia, kehitetään toimintaa ympäristöystävällisemmäksi sekä seurataan tavoitteiden toteutumista omavalvonnan avulla.

Monimuotoisuuden turvaaminen, vieraslajit ja luontoselvitykset

Monimuotoisuuden turvaaminen ja vieraslajien hallinta eivät ole pelkästään ekologisia vaan myös taloudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joilla on merkittävä vaikutus maailmamme kestävään tulevaisuuteen. Monimuotoisuuden turvaaminen on yksi merkittävimmistä toimista luontokadon pysäyttämiseksi. Vieraslajit ovat valitettavasti yksi keskeisiä luontokadon aiheuttajia vieden elintilaa ja resursseja muilta lajeilta. Vieraslajit leviät nopeasti ja niiden leviämisen aiheuttamia haittoja voidaan hillitä ja ennaltaehkäistä erilaisilla toimenpiteillä. Rakennushankkeilla ympäristöasiantuntija tunnistaa hankealueella uhanalaiset lajit ja niiden esiintymispaikat, järjestää suojeltujen lajien uudelleen sijoituksen sekä vieraslajien oikeanlaisen hävittämisen, luo uusia ekosysteemejä monimuotoisuuden turvaamiseksi, hoitaa lupamenettelyt ja neuvottelut viranomaisten ja sidosryhmien kanssa sekä valvoo ympäristöasioiden toteutusta ja seurantaa.

Luontoselvityksellä kartoitetaan monipuolisesti alueen luontoarvot, joita ovat mm. Natura-alueet, pohjavesi-alueet, historialliset kohteet, luontotyypit, lajit sekä ekologinen verkosto. Luontoselvityksen avulla hanke-alueella pystytään tunnistamaan ja sitä kautta huomioimaan erilaisia toimenpiteitä vaativat luonto-arvot. Esimerkiksi Natura-alueilla on suojelutavoitteita, jotka tulee huomioida hankkeilla. Rakennushankkeella ympäristöasiantuntija tunnistaa laajasti hanke-alueen luontoarvot sekä arvioi hankkeen vaikutuksia niihin. Tärkeimpänä tehtävä asiantuntijalla on tunnistaa keinot lieventää hankkeen vaikutuksia hankkeella sijaitseviin tärkeisiin luontoarvoihin.

PIMA selvitykset

Maaperää suojellaan ennaltaehkäisemällä pilaantumista sekä kunnostamalla pilaantuneita maa-alueita (PIMA). Jos hankealueella on PIMA-alueita tulee maaperän tai pohjaveden kunnostamisesta tehdä PIMA-ilmoitus tai tietyissä tapauksissa ympäristölupahakemus. PIMA-maat tulee kunnostaa merkittävien ympäristö- ja terveyshaittojen sekä –riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle ympäristöviranomaisen päätöksen mukaan. Rakennushankkeella ympäristöasiantuntija tekee PIMA-selvitykseen vaadittavat selvitykset. Työhön sisältyy mm. selvitys PIMA-maiden hyödyntämis-mahdollisuuksista sekä kunnostustarpeista, näytteenotto, tarvittavat kunnostussuunnitelmat sekä pohjavesialueiden riskiarviot ja pohjavesien tarkkailusuunnitelmat PIMA-päätöksen mukaisesti, PIMA-ilmoituksen teon ELY-keskukselle sekä hyödyntämiskelvottomien maiden tarjousten teko luvanvaraisista vastaanottopaikoista.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tehdään hankkeille, joissa on merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA:n tarpeellisuus määräytyy YVA-lain mukaisesti. Yleisesti ottaen YVA on välttämätön suurilla hankkeilla, pienemmissä hankkeissa YVA:n tarpeen arvioi ELY-keskus. YVA-menettelyn tavoitteena on minimoida hankkeen negatiiviset ympäristövaikutukset ja se onnistuu parhaiten hankkeen alkuvaiheessa asiantuntijan avulla.

 

Toteutuneet ympäristöteot

Referenssi

Tampereen ratapiha hankkeella ratkotaan ennennäkemättömiä suunnitteluhaasteita yhdessä ja pilotoidaan CO2 -päästölaskentaan ja elinkaarikustannuksiin liittyviä vastuullisuustekoja. Lue koko juttu täältä.

Ota yhteyttä

Pinja Kasvio, ympäristöpäällikkö