-

Omaisuudenhallinta

Tampereen ratikka hämeensillalla

Omaisuuden hallinnan keinoin omaisuudesta huolehditaan koko elinkaaren ajan

Omaisuudenhallinta edellyttää tarkkaa tietoa omaisuudesta (muun muassa määrästä, laadusta, arvosta, investointitarpeista), minkä vuoksi omaisuudenhallinnassa tärkeään asemaan nousee tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen. Omaisuudenhallinnan keinoin asiakkaan omaisuudesta huolehditaan koko sen elinkaaren ajan: optimoidaan omaisuutta systemaattisella lähestymistavalla pitkällä tähtäimellä. Näin saadaan muun muassa järkevöitettyä investointeja ja kustannuksia.

Weladon asiantuntijat ovat mukana RAID-e -hankkeella kehittämässä uusia automatisoituja tiedonkeruumenetelmiä kunnossapidon seurantaan

Hankkeella kehitetään yhdessä Weladon asiantuntijoiden kanssa uusia automatisoituja tiedonkeruumenetelmiä ratojen ja turvalaitteiden kunnossapidon ja kunnon seurantaan. Weladon asiantuntijat kehittävät ja yhtenäistävät Liikenneviraston tiedonhallinnan prosesseja. 

Lue referenssi: RAID-e ditalisointihake parantaa liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamisen, ylläpitämisen ja jakelun

Rakennetun ympäristön omaisuuden hallinnan kokonaiskuvan kehittäminen

Rakennetun ympäristön omaisuudenhallinnassa punnitaan muun muassa seuraavia näkökulmia suhteessa toisiinsa sekä suhteessa portfolion tavoiteltuihin painopisteisiin ja strategiaan:

 • Lähitulevaisuuden vs. pitkän ajan hyödyt
  • Yllä- ja kunnossapidon investoinnit ja priorisoinnit suhteessa käyttötarpeeseen
 • Kustannukset vs. omaisuuden toimintakyky
  • Rahoitusvaihtoehdot ja analyysit
  • Tarvemuistiot ja korjausvelkalaskelmat, ennallistamisen kustannusarviot (väylä- ja kiinteistöomaisuus)
  • Erilaiset rekisteriyhteenvedot ja analyysit
 • Pääomakustannukset vs. käyttökustannukset
  • Laatu ja kunnossapitovaatimusten määrittely, väyläylläpidon hankintamallit (muun muassa isännöinti ja projektinjohto rataympäristössä)
  • Laadunvarmistus
  • Korjausinvestointien priorisointi ja ohjelmoinnit

Lisäksi kehitämme asiakkaidemme kanssa yhteistyössä omaisuudenhallinnan toimintamalleja ja prosesseja osaksi organisaation johtamista sekä strategisella että operatiivisella tasolla.