Toiminta- ja laatuperiaatteet

Weladon toiminta- ja laatuperiaatteet pohjautuvat yrityksemme arvoihin. Periaatteet on rakennettu tukemaan visiomme toteutumista, ja ne määrittelevät weladolaisen toimintatavan perustan.

-

Weladolainen toimintatapa – muutos, jota alamme ihmiset haluavat

Weladolaiset asiantuntijat tekevät Weladon. Panostamme työntekijöidemme työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä henkilökohtaiseen kehitykseen. Jokaiselle luodaan yhdessä oma Welado-polku. Sen avulla jokaisella weladolaisella on selkeä käsitys siitä, mikä hänen roolinsa on strategisella matkalla ja mihin hän sijoittuu Weladolla tulevaisuudessa. Henkilöstömme osallistetaan aktiivisesti Weladon liiketoiminnan kehitykseen. Weladon arvot, visio, strategia ja toimintatavat on alusta alkaen muodostettu yhdessä koko henkilöstön voimin. Uskomme, että panostamalla henkilöstöömme saavutamme tilanteen, jossa tekijät haluavat meille töihin, ja haluavat tehdä töitä sekä Weladon menestymisen että oman menestymisensä eteen. Weladon ja weladolaisten menestys kulkevat siis tiiviisti käsi kädessä.

Olemme asiakkaidemme kanssa aktiivisessa vuoropuhelussa ymmärtääksemme heidän strategisia tavoitteitaan. Näin voimme tarjota heille sellaisia tulevaisuuden palveluratkaisuja, jotka auttavat heitä saavuttamaan entistä paremmin omat tavoitteensa. Haluamme olla asiakkaillemme avoimen rohkea, vastuullinen ja luotettava kumppani. Haluamme olla ennakkoluuloton, jatkuvasti kehittyvä ja projektien osapuolia yhdistävä toimija. Emme tyydy pelkästään perinteiseen tapaan rakennuttaa, vaan kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja. Otamme rehellisen avoimesti opin epäonnistumisistamme ja nöyrän rohkeasti kunnian onnistumisistamme. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voisimme vastata asiakastarpeisiin paremmin. Olemme jatkuvasti mukana myös alamme kehityksessä ja muun muassa lainsäädännön kehityksestä, sekä sen vaikutuksista uusiin hankintatapoihin.

 

Weladolaisten toimintatapa

Weladolainen asiantuntija on aloitteellinen, ratkaisukeskeinen, halukas kokeilemaan uusia toimintatapoja ja kehittämään tekemistään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Hän on yhteistyökykyinen ja jakaa asiantuntemustaan asiakkailleen, kollegoilleen ja muille sidosryhmille avoimesti. Hän nostaa rohkeasti vaikeatkin asiat esille, jotta ne voidaan ratkaista. Hän on hankkeilla positiivisesti massasta erottuva, kokoava tiimipeluri, joka johtaa projektit kohti yhteistä tavoitetta. Weladolainen asiantuntija on asiakaspalvelija. Hän kuuntelee asiakasta ja muokkaa toimintaansa asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.

Weladolainen on kollegana läsnä, inhimillinen ja empaattinen. Hän kunnioittaa ja tukee työkavereitaan ja puuttuu mahdollisesti havaitsemiinsa epäkohtiin. Hän keskustelee kunnioittavasti ja nostaa rohkeasti esille ongelmia, mutta ei etsi syyllisiä. Kollegana hän on myös innostava motivoiva valmentaja ja jakaa mielellään tietojaan, mutta toisaalta myös kuuntelee ja oppii mielellään muilta. Näin hän auttaa myös Weladoa kehittymään ja oppimaan organisaationa.

 

Kokonaislaatu kaikessa tekemisessä

Weladolla laatu, eli kokonaislaatu, koostuu aina kolmesta osa-alueesta: teknisestä laadusta, turvallisuudesta ja ympäristöstä. Pyrimme kehittämään omaa, hankkeittemme ja asiakkaidemme kokonaislaadun tasoa jatkuvasti. Panostamme myös riskien kokonaisvaltaiseen hallintaan. Riskit arvioidaan aina kokonaislaadun näkökulmasta, kaikilla kolmella osa-alueella. Teknistä laatua ja infra-alan substanssiosaamista kehitämme kouluttautumalla sekä muun muassa mentoroinnin kautta hiljaista tietoa siirtämällä. Edellisten lisäksi teknistä laatua kehitetään työkalujen, tekniikoiden ja menetelmien avulla.

Turvallisuusperiaatteemme korostavat turvallisuuskulttuurin ja inhimillisen tekijän vaikutusta organisaatioiden toiminnassa ja toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Keskitämme huomiomme turvallisuutta ylläpitäviin tekijöihin ja näemme ihmisen toiminnan mahdollisuutena sen lisäksi, että huomioimme turvallisuutta heikentävät tekijät minimoimalla niiden toteutumisen riskit. Ympäristö- ja vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti huomioimme kestävän kehityksen mukaisesti ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat tasapainoisesti liiketoimintamme suunnittelussa, harjoittamisessa ja johtamisessa sekä palveluratkaisujemme toteutuksessa. Kehitämme jatkuvasti uusia konkreettisia menetelmiä, joilla parannamme kestävän kehityksen näkökulmien toteutumista asiakastyössämme. Lisäksi Weladolalla toimimme aina eettisten pelisääntöjemme mukaisesti.