-

OX2: Järjestelmällinen asioiden ja laadun dokumentointi on avain tuulivoimahankkeen onnistumiseen

Niinimäen tuulivoimapuisto rakentuu selkeällä työnjaolla ja hyvällä yhteistyöllä

Niinimäen tuulivoimapuisto Pieksämäellä on Itä-Suomen ensimmäinen tuulivoimahanke. Hankkeessa rakennetaan yhteensä 22 tuulivoimalaa. Voimalat ovat Suomen korkeimpia, enimmäiskorkeudeltaan jopa 258 metriä. Welado toimii hankkeessa rakennuttajakonsulttina.

Helmikuussa 2023 hankkeen rakennussuunnittelu on täydessä vauhdissa ja rakentamista käynnistellään. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan yli 400 gigawattituntia. Se vastaa noin 80 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta.

Jututimme hankkeesta OX2:n rakentamisen päällikköä Ville Häkkistä ja rakennuttajakonsulttina hankkeessa työskentelevää Janne Paasoa, joka toimii Weladolla energialiiketoiminnan johtajana.

Millainen kehityshanke tuulivoimahanke on teidän näkökulmastanne?

OX2 Ville Häkkinen: Ostimme hankkeen Tornatorilta, joka vastasi hankkeen alkuvaiheen suunnittelusta. OX2:n hanke jatkui niin kutsuttuna micro-siting suunnitteluna, eli käytännössä hienosäädimme hankkeen suunnitelmat loppuun. Helmikuussa 2023 hanke on nyt rakennusvaiheessa.

Tavoitteenamme on toteuttaa hanke niin, että se on taloudellisesti kannattava, ympäristölle ystävällinen ja kolmannet osapuolet huomioiva. Hankkeissa on aina tärkeää, että toimitaan lupien ja viranomaismääräysten mukaan.

Miten ympäristöystävällisyys näkyy käytännössä?

OX2 Ville Häkkinen: OX2:n strategian mukainen rakentaminen tarkoittaa ympäristöhaittojen minimointia ja biodiversiteetin suojelemista. Tässä hankkeessa esimerkiksi osa tuulipuiston alueista on metsojen ja metsäkanalintujen soidinmenojen reviiriä. Hankkeen kannalta aikataulutus oli rakennettava niin, ettei ihmisen toiminta häiritse lintujen kuhertelua ja lisääntymistä.  

Millaisiin asioihin erityisesti kiinnitätte huomiota hankkeissa?

OX2 Ville Häkkinen: Kommunikoinnin tulee olla avointa kaikkien osapuolten kesken. Pitää muistaa, että hanke on monen tekijän summa ja sen edistäminen vaatii hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, kuten maanomistaja, sidosryhmät, urakoitsijat, rakennuttajakonsultit, kaupungit, kunnat ja lupaviranomaiset. Haasteena on monesti sidosryhmien tunnistaminen ja niiden hallinta, ja tavoitteena on sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen.

Millainen on Weladon toimeksianto hankkeessa?

Welado Janne Paaso: Näin rakennuttajakonsultin näkökulmasta OX2 on ostanut selkeän ja järkevän osaamiskokonaisuuden, jossa toimitamme maarakennustöiden valvonnan ja niin kutsutun site managerin tehtävät. Valvomme myös urakoitsijan vastuulla olevaa perustussuunnittelua ja toimitamme perustussuunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastukset yhdessä alikonsulttimme kanssa. Myös perustusten rakentamisen valvonta kuuluu vastuullemme.

Mitkä ovat onnistuneen hankeen peruspilarit OX2:n eli tilaajan näkökulmasta?

OX2 Ville Häkkinen: Luottamus on ehdottomasti tärkein yksittäinen onnistuneen hankkeen edellytys. Jos luottamus jostain syystä rapisee, aiheuttaa se suuria ongelmia hankkeen läpivientiin. Ongelmat voivat näkyä myöhästymisinä, aikataulujen muuttumisina tai projektin pitkittymisinä sekä kustannusten nousuna. Avoin keskusteluyhteys kaikkien osapuolten kesken on luottamuksen perusta.

Hankkeella ja jokaisella siinä työskentelevällä tulee myös olla selkeät tavoitteet. OX2 käyttää hankkeissa niin kutsuttua pelikirjaa. Sen mukaisesti jo ennen aloitusta kirkastetaan hankkeen tavoitteet ja tarkoitus, toimintatavat ja toimenpiteet, jotta tavoitteet saavutetaan. Pelikirjan avulla projektin kulku ja projektisuunnitelma mallinnetaan, joka ohjaa selkeästi urakoitsijoiden, rakennuttajan ja rakennuttajakonsulttien toimintaa.

Mitkä ovat onnistumisen pilarit rakennuttajakonsultin näkökulmasta? Millaista osaamista konsultilta vaaditaan?

Welado Janne Paaso: Olen Villen kanssa samaa mieltä, että rakentamisvaiheessa onnistuminen vaatii hyvää yhteistyötä, avointa ja rehellistä kommunikaatiota sekä luottamusta kaikkien osapuolten kesken. OX2:n tiimi on luonut hyvän alustan yhteistyölle ja yhteisten tavoitteiden asettamiselle heti alkumetreistä lähtien. Käytännössä tämä näkyy toimivina käytäntöinä ja selkeinä toimintatapoina.

Rakennuttajakonsultin työ on asiantuntijatyötä. Meillä Weladolla rakennuttajakonsultit perehdytetään huolellisesti käytäntöihin, teknisiin vaatimuksiin, valvontatyöhön ja dokumenttien hallintaan. Osaaminen on kehittynyt tekemisen kautta ja henkilökuntamme onkin pääosin kokeneita osaajia, joilla taustalla on kokemusta projektien toteuttamisesta urakoitsijan roolissa.

Mitä haasteita tuulivoimapuistojen rakennuttamisessa on?

OX2 Ville Häkkinen: Haasteet vaihtelevat elinkaaren eri vaiheessa. Hankekehityksessä luvat ja viranomaisluvat, esimerkiksi rakennuslupakokonaisuus, täytyy varmistaa ja hyväksyttää lakien ja asetusten mukaisesti.

Rakennusvaiheessa aikataulun ja sovitun budjetin mukainen toteutus on sisäinen haaste: miten projekti toteutetaan luvatulla laatutasolla tilaajalle. Tällä hetkellä tuulivoimarakentamisen markkinat käyvät kuumina, ja osaavasta henkilökunnasta on pulaa. OX2:lla on kuitenkin hyvä alihankkijaverkosto käytössään.  

Millaista osaamista weladolaiset ovat tuoneet hankkeellenne?

OX2 Ville Häkkinen: Meillä on Weladon Janne Paason kanssa pitkä yhteistyö taustalla urakointiajaltani. Janne on kokenut työmaavalvoja, ja tykkään hänen työskentelytavastaan. Sievin tuulivoimahanke onnistui hyvin, ja kokemukseni pohjalta yhteistyömme on jatkunut ja vahvistunut entisestään. Weladon erityinen vahvuus on tuulivoimarakentamisen valvonta, joka kohdistuu teihin, nostokenttiin ja perustuksiin.

Weladolla on myös hyvä alikonsulttiverkosto, ja tässä hankkeessa Weladon alikonsultti toimittaa hankkeelle perustusten ja siihen liittyvän geotekniikan kolmannen osapuolen tarkastuksen. Welado tukee meitä vahvasti myös urakkasopimuksiin liittyvissä asioissa

Welado Janne Paaso: Niinimäen tuulivoimalahankkeen toimintatapa on selkeä ja pidän siitä erityisesti siitä, miten OX2 antaa rakennuttajakonsultille valtuudet toimia hankkeella. Urakoitsija neuvottelee meidän kanssamme, ja tilaaja pystyy keskittymään omaan liiketoimintaansa. Rakennuttajakonsulttina pitää toki ymmärtää, milloin tilaajalta tarvitaan päätöksiä – tämä tulee kokemuksen ja yhdessä sovittujen pelisääntöjen kautta. Arvostamme toistemme osaamista ja hanke etenee suunnitellusti hyvällä yhteistyöllä.

Welado toimittaa myös dokumenttikoordinoinnin koko hankkeelle. Millaista lisäarvoa se tuo toimintaanne?

OX2 Ville Häkkinen: Dokumentointi on ollut suuri haaste hankkeissa. Niinimäen hankkeessa Weladon vastuulla on dokumenttikoordinointi, jota suorittaa ansiokkaasti Kaisa Kankaala.  

Welado on kehittänyt yhteistyössä kanssamme OX2:n projektidokumenttien hallintaa, missä olemmekin ottaneet suuria edistysaskeleita eteenpäin.  Dokumenttien hallinnassa Weladon asiantuntijat ovat tehneet todella hyvää työtä.

Hankkeen valvontatyön osalta olemme yhteistyössä rakennuttajakonsulttimme kanssa tuottaneet kattavat valvontasuunnitelmat, joiden avulla eri rakennusurakoita valvotaan. Valvontasuunnitelma on täysin linjassa urakoitsijoiden laadunvalvontasuunnitelman kanssa. Sen avulla oleellisimmat asiat on varmistettu ja dokumentoitu läpi toimitusketjun. Rakennuttamista ohjaavan dokumentointimallin avulla urakoitsija saa selkeät listaukset, mitä urakalta vaaditaan, ja tilaajana pystymme helposti seuraamaan hankkeen toteutumista. Tämä on iso juttu hankkeen onnistumisen kannalta!

Lue lisää Weladon Energia ratkaisuista

Haluatko keskustella aiheesta tarkemmin? Ota yhteyttä Janne Paasoon

janne.paaso@welado.fi

+358 40 022 4024