-

Vt4 Kirri–Tikkakoski-hankkeessa moottoritie avattiin liikenteelle viisi kuukautta etuajassa

VT4 isoilla kirjaimilla, sekä kirri-tikkakoski nimi kirjoitettuna

Valtatie nelosen Kirri–Tikkakosken uusi moottoritie avautui liikenteelle 22 viikkoa etuajassa – ja pysyi budjetissa. Welado toimii tilaajan asiantuntijana projektin johtamisessa, läpiviemisessä sekä kaikissa rakentamisen eri vaiheissa.

16 kilometrin pituinen uusi moottoritie avattiin liikenteelle Kirri–Tikkakoski-välille joulun alla vuonna 2021. Samaan aikaan moottoritien kanssa otettiin käyttöön myös poikittaiset moottoritielle johtavat tiet, uudet rampit ja liittymät. Moottoritien hankkeessa on rakennettu lisäksi 30 siltaa, 6 eritasoliittymää, 25 kilometriä kevyenliikenteen väyliä ja tehty yli 30 metriä korkea kallioleikkaus.

Hanke viedään vaiheittain loppuun niin, että rakentaminen jatkuu rinnakkaistien rakenteiden sekä viimeistelytöiden osalta vuonna 2022. Kirrin eritasoliittymäalue ramppijärjestelyineen sekä moottoritien kolmas päällystekerros toteutetaan vuonna 2023 ja viimeinen, kovaa kulutusta kestävä päällystekerros vuonna 2026. Näin saavutetaan kokonaistaloudellinen ja kestävä ratkaisu. Tiesuunnitelmien kustannusarvioiden perusteella hankekokonaisuudella on käytettävissä 141,9 miljoonaa euroa.

Tämä hanke on yksi Suomen suurimmista tiehankkeista, ja välitavoitteeseen pääsimme 22 viikkoa etuajassa sekä annetussa budjetissa. Weladon artisaanit toimivat Väyläviraston asiantuntijatukena läpi Kirri–Tikkakoski-hankkeen. Projektin läpiviennissä Welado valvoo edustajanamme, että urakka valmistuu aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti sekä valvoo ja varmistaa työnlaadun ja työmaaturvallisuuden”, Jarmo Niskanen Väylävirastosta kertoo.

Väyläviraston mukaan töiden ripeä eteneminen varmistettiin muun muassa uudenlaisilla toimintatavoilla suunnittelussa, rakentamisessa ja laadunvalvonnassa sekä uusia teknologioita hyödyntämällä. Hanke on toteutettu niin kutsutulla suunnittele, toteuta ja kehitä -urakkamallilla (STk-urakkamuoto), jossa urakoisijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu lopullisen rakennussuunnitelman laadinta vallitsevien suunnitteluohjeiden ja säännösten mukaisesti.

Suunnittelu on toteutettu täysin mallipohjaisesti, eikä paperisia piirustuksia ole hankkeessa juuri teetetty.

Aina helppo projekti – hämmennyksestä selkeään toteutukseen

Rakennuttajakonsulttina Welado valvoo kokonaisuuden toteuttamista tilaajan määrittelemien urakkakohtaisten tuotevaatimusten mukaisesti.

Welado on ollut käytännössä minun silmäni, korvani ja käteni, eli aina hereillä, sillä rakennustyömaalla sattuu ja tapahtuu. On osattava ennakoida ja reagoida nopeaan tahtiin. Tilaajana olen voinut luottaa sataprosenttisesti siihen, että Weladon artisaanit ennakoivat haasteet hankkeen edetessä ja löytävät niihin parhaat ratkaisut, jotka tuottavat vaaditun laadun. Tämä on minulle helppo projekti", sanoo Jarmo Niskanen.

Weladolainen avoimuus, rehellisyys, tapa tehdä tiimityötä ja asiantuntevuus suurten kokonaisuuksien hallinnasta mahdollistivat luottamuksellisen ilmapiirin, jossa työnteko on ollut jouhevaa. Ratkomme samassa pöydässä kaikki ongelmat rooleista riippumatta. Avoin viestintä on tukenut tavoitteiden saavuttamista”, jatkaa Jarmo Niskanen.

Tiehankkeen suurin haaste on projektin alku

Mitä kukin tekee, missä tieto on ja miten sitä hallitaan? Nämä ovat jokaisen hankkeen aloittamisessa haasteita, jotka ratkotaan luomalla yhteiset toimintamallit ja kirkastamalla kaikille yhteiset tavoitteet. Kiteytettynä: Ymmärretään yhdessä, mitä ollaan tekemässä.

Weladon aluepäällikkö Arto Hyvärinen jakaa omia oppejaan: “Tiehankkeen suurin haaste on projektin alku. Roolien, vastuiden ja tiedonhallinnan selkeyttäminen projektin eri osapuolille on onnistuneen projektin kulmakivi. Lisäksi on valtava määrä sidosryhmiä, eri toimijoita ja eri tarpeita, jotka tulee ottaa huomioon ennen toteutuksen alkua. Riskien tunnistaminen ja avoin viestintä ovat tässä avainasemassa.”

Sidosryhmiä Vt4 Kirri–Tikkakoski hankkeessa ovat muun muassa Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta, Finavia (lentoasema ja operointi), Puolustusvoimat, johto- ja laiteoperaattorit, noin 400 maanomistajaa, yksityiset vesiosuuskunnat, palo- ja pelastusviranomaiset, kunnossapitäjät, aluehallintovirasto sekä alueelliset yritykset ja muut toimijat.

Kaaoksesta yhteisymmärrykseen – roolit ja vastuut täytyy olla selkeät kaikille osapuolille

Kokonaisuuden hyvän hallinnan perusta on selkeä vastuumäärittely tilaajan ja urakoitsijan välillä. Roolit ja vastuualueet on määriteltävä niin, että kaikki ymmärtävät ne samalla tavalla. Pelisäännöt ja toimintamallit sovitaan yhdessä. Silloin ymmärretään, mitä ollaan tekemässä, kuka tekee ja milloin tekee. Toimenkuvat ja tehtävät tulee olla selkeät tilaajalle, urakoitsijalle, suunnittelijoille.

Weladon toimintamallit ja rakennuttaja-artisaanit korostavat yhteistyön ja keskustelun avoimuutta. Töitä tehdään ihmiseltä ihmiselle, jolloin luottamus ja avoimuus ovat tekemisen peruspilareita. Tiivis ja etupainotteinen yhteydenpito suunnitteluvaiheessa eri sidosryhmien kesken on tärkeää, jolloin kaikki vaikeimmatkin asiat nostetaan pöydälle ja ratkotaan yhdessä”, sanoo Arto Hyvärinen.

Projektin rajaaminen ja optimoidut ratkaisut – pysy budjetissa

Yksi hankkeen tuotannonohjauksen ja onnistumisen kannalta keskeisistä ratkaisuista oli rinnakkaistien rakentaminen ensin. Näin valtatie nelosen liikenne pystyttiin siirtämään rinnakkaistielle kokonaan, mikä mahdollisti varsinaisen moottoritien rakentamisen suljetussa työmaaympäristössä. Työmaa-alueen turvallisuus parantui, eikä liikenne aiheuttanut viivästyksiä hankkeelle. Myös liikennehaitta pyrittiin minimoimaan.

Onnistunut suunnittelunohjaus auttaa meitä pysymään aikataulussa, budjetissa ja sovitussa laadussa. Työpöydän ääressä yhteisissä suunnittelupalavereissa ovat pääurakoitsija, eri tekniikka-alojen pääsuunnittelijat sekä tilaaja / rakennuttajakonsultti. Yhdessä ennakoimme ja ratkaisemme haasteet varmistaen hankkeen kokonaisuuden onnistumisen parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo Hyvärinen.

Tietomallipohjainen suunnittelu ja rakentaminen johtavat parempaan rakentamisen laatuun ja tehokkuuteen

Rakentamisen edetessä tulee aina uusia haasteita eteen: on haittaa liikenteelle ja ympäristön asukkaille. Haasteiden ennakoiminen ja avoin viestintä on tärkeää, jotta työmaalle ei tule turhia viivästymisiä ja seisokkeja.

Meillä Weladolla pyritään ratkomaan etupainotteisesti mahdollisia ongelmia. Yksi keino on visioida mahdollisia tapahtumia ja riskejä, ja miettiä niiden pohjalta skenaarioita ja toimenpiteitä sovittujen toimintamallien mukaisesti. Päätösten tekemistä helpottaa mallipohjainen rakentaminen, mikä mahdollistaa suhteellisen kattavan tiedon saannin työmaalta lähes reaaliajassa”, sanoo Hyvärinen.

Datapohjainen ja reaaliaikainen laadunvalvonta

Nykyaikaistuneen suunnittelun ja eri teknologioiden hyödyntäminen rakentamisen aikana helpottavat laadunvarmistusta sekä hankkeen tehokasta läpivientiä.

Welado käyttää urakoitsijan tuottamaa dataa ja tietomalleja laadunvalvontaan. Hankkeen kaikilla osapuolilla on pääsy järjestelmiin, valvojat näkevät missä koneet ovat, mitä ne tekevät, mitkä toteutusmallit ovat aktiivisina ja niin edelleen. Urakoitsijan sekä tilaajan laadunvalvonta käsittelevät valtavaa määrää dataa, jota tarjoavat esimerkiksi dokumentit, tarketiedot, pistepilvet, valokuvat ja drone360-kuvat. Lisäksi tilaaja on tehnyt pistokokein pistepilvipohjaista tarkastelua muun muassa silta- ja taitorakenteiden osalta, joissa rakennettuja rakenteita on pystytty vertaamaan suunniteltuihin IFC-malleihin.

Mallipohjaisesti toteutetun suunnittelun avulla on voitu edistää rakentamista sekä seurata sen kehitystä ja toteutumista tehtyjen suunnitelmien perusteella, jopa millimetrien tarkkuudella”, kertoo Arto Hyvärinen.

 

Kiinnostuitko? Lue lisää väylärakennuttamisen palveluistamme ja siitä, miten weladolainen rakennuttajakonsultti operoi yhteispelin rakentajana eri toimijoiden välillä.

Ota yhteyttä, Arto kertoo mielellään lisää!


Lisätietoja antaa


Palvelumme