-

Luumäki-Imatra hankekokonaisuus parantaa raideliikenteen toimintaedellytyksiä merkittävästi

Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöliikenteen palvelutasoa, tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä sekä edesauttaa Suomen ja Venäjän välisen henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä

Hankeen tilaajana toimii Väylävirasto ja projektipäällikkönä Joonas Hämäläinen.

Karjalan radan sillat -osakokonaisuus sisältää kolme heikkokuntoiseksi todettua ratasiltaa: Saimaan kanavan ratasilta (myös Pontuksen alikulkusilta), Vanhan Vt 6:n alikulkusilta sekä Mansikkakosken ratasilta. Näistä Saimaan kanavan ratasilta ja Mansikkakosken ratasilta korvataan vanhojen siltojen viereen rakennettavilla uusilla kaksiraiteisilla ratasilloilla. Vanhan Vt 6:n alikulkusilta toteutetaan sivusta siirrettävänä kahden raiteen siltana.

Luumäki–Imatra-ratahanke sisältää kaksoisraideosuuden (noin 20 km) rakentamisen välille Joutseno–Imatra sekä Luumäki–Imatra nykyisen raiteen peruskorjauksen (noin 55 km). Hankealueella kehitetään Lauritsalan ja Törölän liikennepaikkoja sekä tehdään meluntorjuntaa. Rauhan liikennepaikka puretaan ja Muukkoon rakennetaan uusi liikennepaikka. Lisäksi Imatran matkakeskuksessa uusitaan eteläinen laituri kaksoisraiteen rakentamisen yhteydessä. Hankealueelle rakennetaan useita raiteenvaihtopaikkoja, Luumäki–Lappeenranta välillä uusitaan rataosan turvalaitteet ja Lappeenranta–Imatra välille toteutetaan kaksoisraiteen aiheuttamat muutokset nykyisiin turvalaitteisiin. Koko hankealueella toteutetaan sähköratamuutoksia. Kaikkiaan 22 siltaan kohdistuu toimenpiteitä; osa silloista rakennetaan uuden raiteen kohdalle, osa uusina kahden raiteen siltoina, muutamia levitetään ja joitain puretaan kokonaan pois.

Koko hanke suunnitellaan ja toteutetaan tietomallipohjaisesti

Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöliikenteen palvelutasoa, tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä sekä edesauttaa Suomen ja Venäjän välisen henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten kehittämistä.

Lisäksi hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenneturvallisuutta ja vähennetään meluhaittoja. Koko hanke suunnitellaan ja toteutetaan tietomallipohjaisesti. Hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja hanke valmistuu vuoden 2024 kesällä.

Hanke sisältää kaksi sekä suunnittelun, että rakentamisen näkökulmasta teknisesti vaativaa siltakohdetta. Saimaan kanavan ylittävä saman niminen uusi ratasilta on valmistuttuaan yli 200 metriä pitkä. Silta rakennetaan nykyisen ratasillan eteläpuolelle vuosien 2018 ja 2019 aikana. Vanha silta puretaan myöhemmin, kun raideliikenne saadaan perusparannuksen yhteydessä siirrettyä uudelle sillalle.

Toinen vaativa siltakohde on Vuoksen ylittävä Mansikkakosken ratasilta Imatran matkakeskuksen vieressä. Silta on myös valmistuessaan yli 200 metriä pitkä. Lisähaastetta sillan suunnitteluun ja rakentamiseen tuo alla varsin voimakkaasti virtaava Vuoksi. Vuoksen etelä- ja pohjoispuolella sijaitsee vesivoimalaitokset. Mansikkakoskeen ratasilta rakennetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Luumäki–Imatra-rataosuus on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosuuksista.

Töiden toteutus niin tavara- kuin matkustajaliikenteen ehdoilla sekä työskentely liikenteellä olevan raiteen läheisyydessä asettaa haastetta töiden turvalliselle yhteensovitukselle ja toteutukselle.

Ratasuunnitelman valmistuminen on viivästynyt, mikä vaikeuttaa suunnittelutoimeksiantojen käynnistämistä. Lisäksi ratasuunnitelman yhteydessä laadittu kustannusarvio tulee asettamaan isoja haasteita hankkeen budjetissa pysymiselle.

Weladon toimeksiantoon kuuluu toimia rakennuttajakonsulttina Luumäki–Imatra tavara -hankekokonaisuudessa.

Tehtäviin sisältyy muun muassa hankkia, suunnitteluttaa, rakennuttaa ja valvoa hankkeen toimeksiannot sekä toimia hankkeen turvallisuuskoordinaattorina.

Tilaajan kanssa yhteistyössä on arvioitu, mitä hankintamenettelyä kussakin hankinnassa käytetään sekä millaisin hankintajaoin kohteiden suunnittelutoimeksiannot ja urakat tullaan kilpailuttamaan. Tavoitteena on valjastaa parhaat suunnittelijat ja ammattitaitoisimmat rakentajat hankkeen käyttöön.

Weladon ammattitaitoinen projektiorganisaatio huolehtii, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan tarkalla aikataulu- ja kustannusseurannalla, osaavalla ja osallistuvalla suunnittelunohjauksella sekä asiantuntevalla ja nykyaikaisia rakentamisen laadunvalvonnantyökaluja hyödyntävällä työmaavalvonnalla hankkeen kaikissa vaiheissa, turvallisuutta unohtamatta. Hanke kuuluu Weladon 2018 ympäristötyökalujen pilotointikohteisiin.

Saimaan kanavan ratasillan ja Pontuksen alikulkusillan rakennussuunnittelu on käynnissä, Mansikkakosken ratasillan ja Vanhan Vt 6 alikulkusillan rakennussuunnittelutoimeksiannot ovat kilpailutuksessa. Mittauksia ja pohjatutkimuksia on jo edellä mainittuihin siltoihin liittyen toteutettu, mutta paljon on vielä tehtävää. Seuraa yhteistä matkaa ja pääset arvioimaan, kuinka olemme tehtävässämme onnistuneet.

Lisätietoja hankkeesta ja weladolaisten osaamisesta antavat Jussi Palo ja Jyrki Kataja


Lisätietoja antaa