-

Welado mukana kehittämässä Tampereen henkilöratapihaa

Kuvassa Tampeeen rata-alue ja siihen liittyvä ylikäyntisilta.

Tampereen henkilöratapiha

Tampere on merkittävä junaliikenteen solmukohta ja henkilöliikenteen matkustajien vaihtoasema. Lisäksi ratapihan läpi kulkee tavaraliikennettä. Ratainfran sijainnilla ja toimivuudella on keskeinen rooli useissa ratahankkeissa sekä Tampereen kaupunkikehityksessä. Väylävirasto käynnisti Tampereen henkilöratapihan kehitystyön 2019. Welado vastaa hankkeen rakennuttamisesta, turvallisuudesta ja riskienhallinnasta, ympäristöasioista sekä viestinnästä. Tässä jutussa kerrotaan, kuinka kehittäminen on edennyt ja millaisia haasteita matkan varrella on ratkottu.

Henkilöratapihan kehittäminen on osa Tampereen asemanseudun kehittämistä. Ratapihan välittömään läheisyyteen on suunnitteilla useita Tampereen kaupungin hankkeita sekä kiinteistökehityshankkeita, jotka ovat osaltaan riippuvaisia henkilöratapihan kehittämisestä. Lisäksi henkilöratapihan työvaiheistuksella on vaikutuksia muihin Väyläviraston ratahankkeisiin kuten Helsinki-Tampere ja Tampere-Jyväskylä perusparannuksiin.

Henkilöratapihan kehittämisen tarkoituksena on parantaa sen kapasiteettia ja toimivuutta sekä mahdollistaa ympäröivä kaupunkikehitys. Kehitystyö käynnistettiin 2019 ja sen ensimmäisiä vaiheita oli ratasuunnitelman laatiminen. Ratasuunnitelma kattaa uuden kolmannen välilaiturin, uudet katokset matkustajalaitureille, vaunuhuollon raiteistot Naistenlahteen sekä tarvittavat muutokset raiteistoon, taitorakenteisiin sekä turvalaite- ja sähköjärjestelmiin. Tämänhetkiseen hankelaajuuteen kuuluu myös useita vaativia alikulkusiltakohteita.

Havainnekuva TAHERA

Kuva: COBE / Lunden Architecture Co.Havainnekuva on Itsenäisyydenkadun alikulkusillasta. Tampereen henkilöratapihan uudistus käynnistyy Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uudistamisella. Muutoksella parannetaan laiturialueen saavutettavuutta ja esteettömyyttä sekä lisätään alueen läpikulkemisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

"Ratasuunnitelman lisäksi raidegeometria on saatu valmiiksi. Parhaillaan työstetään hankearviointia, rahoitushakemukseen tarvittavaa hyöty-kustannusanalyysiä sekä edistetään tarpeellisia hankintoja. Suunnittelukokonaisuuksista on kilpailutettu rakentamis- ja turvalaitesuunnittelu sekä osa siltakohteista. Käynnissä olevissa suunnittelutoimeksiannoissa edistetään yleissuunnitelmia sekä rakentamissuunnittelua", kertoo hankkeen projektipäällikkö Kimmo Laatunen

Suunnittelua on viety eteenpäin pääosin perusväylänpidon rahoituksella. Tampereen henkilöratapihasta ei ole tällä hetkellä toteutuspäätöstä. Hankkeella kuitenkin on valmistauduttu mahdolliseen rahoituspäätökseen tekemällä rakentamissuunnittelua oleellisin osin, jotta rakentaminen voidaan käynnistää samana vuonna, kun rahoitus saadaan. Hankkeen kustannusarvio on noin 150 miljoonaa euroa sisältäen rakentamisvaiheen kustannukset. Hankkeen lopullinen laajuus ja kustannukset sovitaan rahoitus- ja toteuttamissopimuksissa.

Vaativa kohde haastaa suunnittelussa

Tampereen henkilöratapiha on vaativa kokonaisuus teknisesti sekä läheinen kaupunkirakenne ja muut väylähankkeet huomioiden. Vaativa kokonaisuus onkin jo tuonut eteen useita haasteita.

"Henkilöratapihan aluetta rajaavat muun muassa läheiset rakennukset ja sillat. Lisäksi henkilöratapihan raiteet ylittävät Itsenäisyydenkadun, jolla kulkee tie- ja raitiotieliikennettä. Suunnitteluratkaisut ja mahdollinen rakentaminen on sovitettava ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja liikennevirtoihin", Laatunen sanoo.

Henkilöratapihan kehittämisessä tulee huomioida muut hankkeet, eivätkä ratkaisut saa rajoittaa liikaa tulevaa kaupunkikehitystä. Samalla henkilöratapihalla on otettava huomioon muusta kaupunkiympäristöstä aiheutuvat tekijät kuten melu, tärinä ja pelastusreitit.

"Asemanseutu on rakennettu eri aikakausina, eivätkä sopimukset ja dokumentit ole aina pysyneet ajan tasalla muutoksissa. Esimerkiksi kiinteistörajat eivät sopimuksissa vastaa aina todellista tilannetta. Hankkeella tehdään työtä kaavoituksen ja sopimusten saattamiseksi ajantasaiseksi. Suunnittelijoiden saaminen on ollut haastavaa rajallisten suunnitteluresurssien sekä tiukan aikataulun vuoksi. Tässä on kuitenkin onnistuttu, ja kaikkiin kilpailutettuihin suunnittelukohteisiin on saatu suunnittelijat", kertoo Weladon suunnitteluttamispäällikkö Janne Takkinen

Rakentamisen näkökulmasta yksi tärkein asia on hyöty-kustannusanalyysin laatiminen hankkeesta. Nykyiset hyöty-kustannusmallit eivät sovi sellaisenaan tiiviisti kaupunkirakenteen osana olevan Tampereen henkilöratapihan arviointiin, joten mallia kehitetään varsinaisen hyöty-kustannusanalyysin ohessa. Tärkein askel hankkeen jatkon kannalta onkin saattaa hyöty-kustannusanalyysi valmiiksi ja saada hankkeelle toteutuspäätös, jonka myötä varsinainen rakentaminen voitaisiin käynnistää.

Alkuperäinen juttu on julkaistu Rautatietekniikan numerossa 4/21, ja sen voi lukea täällä.

Haluatko kuulla lisää? Hankkeesta kertovat tarkemmin Kimmo ja Janne ja ratarakennuttamisen osaamisestamme kertoo Jyrki Kataja


Lisätietoja antaa