-

Vuoden silta 2018 on Oulun Pohjoinen alikulku

Heikinkadun alikulkusillan uusiminen ja lisäraiteen rakentaminen elävässä ympäristössä

Pohjoisen alikulun uusiminen toteutettiin yhteishankkeena, jossa tilaajina toimivat Oulun kaupunki, Oulun Vesi ja Liikennevirasto. Liikenneviraston edustajana projektilla toimi Juhan Tyrväinen, Oulun kaupungin osalta Vilho Vanhatalo ja Oulun Veden osalta Jouni Lähdemäki.

Urakassa korvattiin vanha huonokuntoinen Heikinkadun alikulkusilta uudella ja sillalle rakennettiin yksi lisäraide. Vanha kevyen liikenteen silta korvattiin uudella. Alittavalle väylälle rakennettiin lisäkaistoja tieliikenteelle ja näiden vaatimat katujärjestelyt rakennettiin ympäristöön.

Hankkeen lähtökohtana oli kaikkien eri liikennemuotojen väylien pitäminen käytössä urakan ajan

Hankkeen rakentamisympäristö on erittäin haasteellinen, sillan kautta kulkee koko Pohjois-Suomen junaliikenne ja sillan alittava väylä on yksi Oulun keskustan vilkkaimmista väylistä. Urakan aikana yhteensovitusta urakan töihin nähden jouduttiin ratkaisemaan kevyen liikenteen, ajoneuvoliikenteen ja rataliikenteen osalta.

Sillan alueella katuympäristössä sekä rataympäristössä oli runsaasti kolmansien osapuolten kaapeleita, putkistoja ym. laitteita ja rakenteita joita selvitettiin urakan aikana monin eri keinoin.

Hankkeen lähtökohtana oli kaikkien eri liikennemuotojen väylien pitäminen käytössä urakan ajan. Rautatieliikenteelle ei aiheutunut sillan lohkojen rakentamisen osalta yhtään liikennekatkoa, vaan ainoa varsinainen liikennekatko varattiin sillalle syksylle 2017 sillan lohkojen välikaistan valua varten. Tie- ja kevyen liikenteen liikennekatkot sillan alittavan väylän osalta määritettiin urakan aikana kappalemäärältään rajalliseksi ja yöaikaan sijoittuvaksi.

Hankkeen tekninen toteutus sillan osalta oli haasteellinen ja vaati useita eri erikoistekniikoita hallitsevia urakoitsijoita.

Weladon rakennuttajakonsulttina vastasi sujuvasta hankkeesta 

Yhteistyössä tilaajan kanssa valittiin urakkamuoto ja urakka-alueiden laajuus. Hanke kaavailtiin alun perin toteutettavaksi pienempinä urakkakokonaisuuksina. Hankesuunnittelun edetessä todettiin, että kokonaisuuden hallinnan vuoksi ja eri tekniikka-alojen töiden ollen niin läheisesti riippuvaisia toisistaan, rakennusurakka on syytä hankkia yhtenä kokonaisuutena.

Hankkeen aikana alikulun uusimista valmisteltiin vuonna 2016 eri tilaajien osalta erillisen rataurakan, katu-urakan ja erillisten kunnallisteknisten töiden myötä. Urakoissa toteutettiin mm. raiteistomuutoksia sillan alueelle, asennettiin sähköradan pylväsperustuksia, selvitettiin ja kaivettiin esiin sillan kautta kulkevia kaapeliyhteyksiä sekä valmisteltiin työalueen ulkopuolista katualuetta tulevaa tilannetta varten.

Tilaajan kanssa yhteistyössä määritettiin tarjouskilpailuihin osallistuvien urakoitsijoiden soveltuvuusvaatimukset ja näillä ratkaisuilla saatiin onnistuneet urakkakilpailutukset sekä ammattitaitoiset urakoitsijat.

Welado on yhteistyössä tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa suunnitellut/suunnitteluttanut ja määritellyt alueen liikenneyhteyksien säilyttämisen reunaehdot ja osittaiset toteuttamistavat rautatieliikenteen ja siihen liittyvien järjestelmien, katuliikenteen sekä kevyen liikenteen osalta.

Hanke sisälsi runsaasti haasteita joista yhtenä esimerkkinä rakennustöiden vaatimat jännitekatkot sillan alueella sähköratajärjestelmän osalta. Sillan alueelle ei ole ollut mahdollista järjestää jännitekatkoja ilman, että suurin osa Oulun henkilöratapihastakin olisi jännitteetön. Ratkaisuna Welado esitti tilaajalle, että sisällytetään urakoitsijan töihin kuuluvaksi tarvittavien erotusjaksojen rakentaminen, jolloin sillalle saadaan paikallinen jännitekatko tarvittavalle alueelle. Urakkakilpailun voittaneen urakoitsijan työnsuunnittelu pohjautui osaltaan näiden tarjouspyynnössä vaadittujen ja sittemmin urakassa rakennettujen erotusjaksojen tuomaan helpotukseen jännitekatkojen saamisessa.

Welado huolehti hankkeen ajan kaikkien tilaajien edusta säännöllisen ja tarkan aikataulun, laadun sekä kustannusten seurannan osalta. Weladon henkilöstön ammattitaitoa tarvittiin erityisesti eri tekniikka-alojen rakennustöiden ja suunnittelun yhteensovittamisessa sekä turvallisuuden valvonnassa.

Yhteenveto

Kaikilla edellä mainituilla toimenpiteillä liikenneyhteydet kyettiin säilyttämään kulkuväylillä, liikennehaitat minimoitiin ja rakennustyöt onnistuttiin toteuttamaan suunnitellusti.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kalle Moilanen, puh. 040 189 5351, kalle.moilanen@welado.fi


Lisätietoja antaa