Vastuullisuus

-

Vastuullinen ja kestävä toiminta on nykypäivää - sen avulla voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Vastuullinen toiminta luo kestävää tulevaisuutta. Vastuullinen toiminta huomioi toiminnassaan ekologiset, taloudelliset sekä sosiaaliset seikat. Kestävän kehityksen huomiointi vaatii yritykseltä sitoutumista sekä pitkäjänteistä työtä. Vastuullisuusperiaatteiden sisällyttäminen strategioihin on avainasemassa merkittävän ja konkreettisen vastuullisuuskehityksen saavuttamiseksi. Vastuullinen yritys tuntee oman toimintansa, muutostarpeensa ja kehittää toimintaansa jatkuvasti vastuullisemmaksi. Tämä kasvattaa yrityksen mainetta ja vastaa asiakkaiden kasvavaan kysyntään kestävää liiketoimintaa kohtaan. 

Myös vastuullisuussääntelyn määrä on kasvanut taksonomian, uudistuneen rakennuslain ja CSRD-kestävyysdirektiivin myötä ja ne koskevat laajasti yrityksiä toimialasta riippumatta. Vaikka sääntely ei koskisi tällä hetkellä sinun yritystäsi, on sääntelyn vaikutukset nähtävissä myös välillisesti hankintaketjuvaikutuksin.

Weladon asiantuntijat auttavat sinua kokonaisvaltaisesti kestävyysteemojen parissa. Laaja palveluntarjontamme ja sen räätälöinti takaa juuri sinun yrityksellesi sopivan tuen ja palvelukokonaisuuden.

 

Vastuullisuusasiantuntijapalvelumme

  • Projektin vastuullisuusasiantuntija
  • EU Taksonomia ja rahoitus
  • Kestävyysraportointi
  • LCA ja hiilijalanjäljen laskenta
  • Ilmastoselvityksen laadinta
  • Hiilineutraaliuden tiekartta
  • Sosiaalinen vastuullisuus

 

Projektin vastuullisuusasiantuntija

Vastuullisuustyö voi olla haastavaa ja monimutkaista uusiutuvien direktiivien, ohjeiden ja säädösten viidakossa. Weladon vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa yrityksenne vastuullisuustyötä saadaan nopeasti edistettyä. Asiantuntija mahdollistaa avun saamisen erilaisiin tilanteisiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi resursseihin ja osaamiseen. Asiantuntija voi toimia yritykseksi apuna ja tukena jos yritys haluaa keskittyä omaan core -osaamiseensa ja ulkoistaa vastuullisuustyötä. Kaikissa näissä tilanteissa ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija auttaa sopimuksen mukaan niin lyhyessä kuin pitkäkestoisessakin projektissa. Weladolta löytyy monipuolisesti asiantuntijoita sosiaaliseen-, taloudelliseen- että ympäristövastuullisuuteen liittyvissä asioissa.

EU Taksonomia ja rahoitus

EU:n taksonomia on luokitusjärjestelmä, joka ohjaa rahoitusta ympäristön kannalta kestäville sijoituskohteille. Sen tavoitteena on sitoa raha mahdollisimman kestäviin sijoituskohteisiin. Taksonomiaohjauksen avulla mahdollistetaan kestävien ja ympäristöä vähiten kuormittavien kohteiden tukeminen, ja näin saadaan merkittävää parannusta vastuullisuuden ja kestävyyden eri teemoihin. Tulevaisuudessa EU myöntää rahoitusta taksonomiakelpoisille yrityksille, jotka ovat raportoineet toimivansa taksonomian mukaisesti. Taksonomian tekniset arviointikriteerit sisältävät eri tavoitteita mm. ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Raportoivan yrityksen tulee toteuttaa merkittävä parannus yhdelle tavoitteelle sekä olla aiheuttamatta merkittävää haittaa (DNSH) muille tavoitteille. Autamme yritystäsi ymmärtämään taksonomiaa, sen vaikutuksia yritykseesi sekä selvitystyössä kestävän rahoituksen taksonomiamukaisuuden ja -kelpoisuuden määrittelyssä.

Kestävyysraportointi

Kestävä ja vastuullinen toiminta on nykypäivän edellytys ja sen merkitys tulee tulevaisuudessa vain korostumaan. Kestävän toiminnan tarkoituksena on sitouttaa koko yritys ja kaikki sen toiminnot vastuullisuuteen selkeällä ja tavoitteellisella ohjelmalla, joka läpi leikkaa koko yrityksen toiminnan. Vastuullisuudesta raportoiminen kestävyysraportin muodossa lisää läpinäkyvyyttä sidosryhmille sekä auttaa yrityksiä tunnistamaan paremmin toiminnan vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia, sekä toimimaan niiden mukaisesti. Raportoinnin avulla on mahdollista kehittää strategiaa, hallintoa ja sitä kautta saavuttamaan myös kilpailuetua. Vastuullisuusraportointi sisältää kaikki ESG:n osa-alueet, sosiaalisen vastuullisuuden, ympäristövastuullisuuden ja taloudellisen vastuullisuuden.

Uusi EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD velvoittaa vaiheittain yrityksiä raportoimaan kestävyydestään vuosikertomuksen yhteydessä. Raportointivelvollisuus laajenee suuryrityksistä pienempiin listattuihin yrityksiin. Tällä on välillisesti vaikutuksia myös muihin pienempiin yrityksiin hankintaketjuvaikutusten myötä, jolloin raportoiva yritys tarvitsee tietoa esimerkiksi hankintaketjunsa päästöistä. Suurten pörssiyhtiöiden tulee tehdä kestävyysraportointi tilinpäätöksen yhteydessä vuodesta 2024 alkaen. Tämä tarkoittaa, että ensimmäinen raportti julkaistaan vuoden 2025 alussa. Vuonna 2025 alkaen kestävyysraportointi tulee tehdä listatuissa yrityksissä, jotka täyttävät kaksi kriteeriä seuraavista: 

  1.      Yli 250 työntekijää
  2.      Yli 40 miljoonan euron liikevaihto tai
  3.      Yli 20 miljoonan euron tase

Vuonna 2026 alkaen raportointivelvollisuus tulee pakolliseksi kaikille listatuille pk-yrityksille, joilla on aiemmin ollut mahdollisuus välttää raportointi. Weladon asiantuntijat auttavat yritystäsi raportoimaan vastuullisuudestaan jokaisessa tilanteessa ja lähtökohdasta- olipa kyseessä sitten CSRD:n mukainen kestävyysraportti tai kevyempi vastuullisuusraportti tai ESG-raportti sijoittajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien tarpeisiin. 

LCA ja hiilijalanjäljen laskenta

Yrityksen hiilijalanjälki sekä tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutusten arviointi (Life Cycle Assesment, LCA) kuvaa yrityksen toiminnan sekä tuotteiden päästöjä vertailukelpoisesti. Yrityksen vähähiilinen toiminta sekä vähähiiliset palvelut ja tuotteet tuovat yrityksellesi kilpailuetua. Hiilijalanjälkilaskenta antaa tietoa laskennan kohteen aikaansaamista päästöistä tietyn ajanjakson aikana esimerkiksi rakennushankkeelle. Laskennan avulla voidaan tunnistaa merkittävimmät hiilijalanjäljen lähteet ja sitä kautta päästä käsiksi päästöjen vähentämiseen.

Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta toimii perustana taksonomiakelpoisuuden määritykseen, kestävyysraportointiin, hiilineutraaliuden tiekartan luomiseen sekä ilmastotavoitteiden asettamisessa ja vähentämisessä. LCA antaa pidemmän aikavälin kuvan tuotteen päästöistä. Esimerkiksi rakennushankkeen tai tuotekehityksen suunnitteluvaiheessa sen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä eri valintoja tarkastelemalla.

Ilmastonmuutoksen torjunta tuotiin uudessa rakennuslaissa kattavasti osaksi uudisrakentamisen lainsäädäntöä. Laki ohjaa rakentamaan vähähiilisesti, eli huomioimaan rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät ilmastohaitat ja -hyödyt. Tämä kokonaisuudistus maankäyttö- ja rakennuslaissa tekee LCA:sta pakollista. Laki pyrkii sujuvoittamaan rakentamista, vauhdittaa kiertotaloutta ja digitalisaatiota ja parantaa rakentamisen laatua.  Samalla asetetaan raja-arvoja päästöille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vaatimukset linkitetään rakennuslupaprosessiin. Alussa vaatimukset koskevat julkista rakentamista, mutta laajenevat nopeasti koskemaan muuta rakennuskantaa. Autamme sinua valmistautumaan lakiuudistukseen ja laskemaan projektiesi CO2-päästöt ja toteuttamaan käytännön tekoja, jotka vievät kohti puhtaampaa ja vastuullisempaa tulevaisuutta.

Ilmastoselvityksen laadinta

Rakennuslaki vaatii pääosalle rakennustyypeistä ilmastoselvityksen vuodesta 2025 alkaen, näitä ovat mm. asuinrakennukset sekä julkiset rakennukset, kuten päiväkodit. Ilmastoselvitys tehdään rakentamisluvan hakemisen yhteydessä ja se sisältää rakennushankkeen hiilijalanjäljen sekä hiilikädenjäljen laskennan koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Ilmastoselvityksen lisäksi rakentamislupa voi mahdollisesti jo vuodesta 2025 alkaen sisältää vaatimuksen materiaaliselosteesta. Autamme toteuttamaan rakennuslain vaatiman ilmastoselvityksen. Laskemme rakennuksen elinkaaren päästöt sekä tunnistamme toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi laadimme materiaaliselosteen rakennuksessa käytettävistä materiaaleista ja tuotteista.

Hiilineutraaliuden tiekartta

EU:n tavoite on olla ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä ja sen saavuttamiseksi yrityksillä on merkittävä rooli päästövähennysten aikaansaamiseksi. Hiilineutraaliuden tiekartta on suunnitelmallinen lähestymistapa, jonka avulla yritys asettaa tavoitteet hiilineutraaliuteen tietyn aikataulun puitteissa. Kun yritys tuntee omat päästönsä, hiilineutraaliuden tiekartan avulla tunnistetaan keskeiset päästölähteet ja määritellään selkeät rajaukset, jotta hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan yrityksessä. Tiekartta sisältää myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tavoitteen saavuttamiseksi.

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus on tulevaisuuden teema. Sen toteutumisella on merkittävä vaikutus asiakassuhteisiin ja sidosryhmiin, työhyvinvointiin,  yrityksen imagoon ja työhön sitoutumiseen. Sosiaalinen vastuullisuus osana hankkeita mahdollistaa kokonaisvaltaisesti vastuullisen projektin, reilumman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan, työhyvinvoinnin lisääntymisen, projektien menestymisen sekä organisaation maineen ja vetovoiman kasvun. Vastuullinen tekeminen luo merkityksen tunnetta työhön ja sitouttaa työntekijät paremman tulevaisuuden tekemiseen. Vastuullisesti toimiva yritys on tulevaisuuden haluttu yhteistyökumppani.

Rakennusalan tutkimukset ovat osoittaneet sosiaalisen vastuullisuuden keskeiseksi osa-alueeksi rakennushankkeissa, mutta silti se löytyy harvemmin osana konkreettisia tavoitteita ja tekemistä. Siitäkin huolimatta, että se on yksi tärkeimmistä vastuullisuuden peruspilareista, jota ohjataan  yhä enenevässä määrin EU-tasolta. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat lainsäädännössä esillä ja esimerkiksi digipalvelulaki velvoittaa julkista sektoria, sekä yhä useampia yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatiosta tuottamaan verkossa sisällöt saavutettavaksi eri käyttäjäryhmille.

Me huomioimme palveluissamme vastuullisuuden laaja-alaisesti. Varmistamme rakennushankkeissa esteettömyyden toteutumisen alusta loppuun saakka ja viestimme saavutettavasti. Selvitämme vaikutukset yhteiskuntaan ja kulttuurikohteisiin, ja pidämme sidosryhmäsuhteista huolta huomioiden käyttäjien eri tarpeet. Koulutamme henkilöstön kohti vastuullisempaa arkea ja hoksautamme, miten vastuullisuus liittyy jokaisen työhön. Pidämme huolta vaatimusten, lakien ja suositusten täyttymisestä. 

Toteutuneet vastuullisuusteot

Referenssit

Nivalan teollisuuskylän uudiskohteelle kartoitettiin jo rakenteilla olevan teollisuushallirakennuksen hiilijalanjälki koko sen elinkaaren ajalle. Lue koko juttu täältä

Ota yhteyttä

Pinja Kasvio, ympäristöpäällikkö