-

Weladolaiset useissa rooleissa mukana kehittämässä raideliikenteen tulevaisuutta Digirata-hankkeella

Digirata on raideliikenteen megaskaalan digitalisointiprojekti, jonka Väylävirasto ja Fintraffic Raide Oy yhteistyössä toteuttavat

Digiradan kehitys- ja verifiointivaiheen työryhmissä työskentelee eri organisaatioista tällä hetkellä vajaa 100 asiantuntijaa. Weladolaisia on mukana seitsemän, ja heitä tukemassa 20 henkilön osaamistiimi. Suomessa tehtävä työ on uraauurtavaa, ja tavoitteena on tuottaa kansainvälisestikin merkittävää uutta osaamista, uusia toimintamalleja ja kärkiteknologiaa", kertoo Matti Tervonen Weladolta.

Digirata-hanke modernisoi junien kulunvalvonnan, turvalaitteet ja liikenteenhallinnan

Hanketta viedään eteenpäin neljässä eri vaiheessa. Tällä hetkellä menossa on vuosille 2021-2027 ajoittuva Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe. Kehitys- ja verifiointivaiheen rahoitus on myönnetty kahdelle eri hankkeelle yhteensä noin 140 miljoonaa euroa.

"Tämä jättihanke vaatii sekä toimintojen uudistamista että osaamisen kehittämistä laajasti. Valtaosa Digiradan parissa työskentelevistä on rautatiealan osaajia, mutta myös uusia osaajia on otettava mukaan, ja kehitettävä uusia taitoja. Täysin uusi haaste on kyberturvallisuus, joka on aina läsnä, kun puhutaan digitalisaatiosta ja 5G:stä", Tervonen kertoo.

Digiratalainen identiteetti ja osaamisen kehittäminen

Digirataan liittyy paljon sekä osaamisen haasteita että mahdollisuuksia. Asioita tehdään ensimmäistä kertaa, ja osaamistarpeita on osattava ennakoida vuosien päähän. Hankkeen menestyksekäs läpivienti vaatii sen henkilöstöä kasvattamaan poikkitieteellistä osaamista eri tekniikka-alojen ja organisaatioiden välillä. Toisaalta uutta osaamista pitää kehittää paitsi Digirata-hankkeen sisällä myös koko toimialalle.

”Osaamisen kehittämisen suunnitelman työstämisen yhteydessä kuvasimme erilaisia osaamisen kehittämisen onnistumistekijöitä. Merkittävään rooliin nousi hankekulttuuri, joka kannustaisi kaikki rajat ylittävään tiedonjakoon, kokeiluihin ja sillä tavalla uuden osaamisen luomiseen ja yhteistyöhön. Tulimme siis siihen tulokseen, että hankkeen asenne- ja arvomaailma tulisi vaikuttamaan paljon oppimistuloksiin”, kertoo weladolainen Noora Haverinen.

Näin alkoi kulttuurimuotoilutyö, jonka tavoitteena oli määritellä hankkeelle yhtenäinen digiratalainen identiteetti ja tapa toimia. Yhdessä hankkeen tekijöiden kanssa olemmekin kiteyttäneet hankkeelle menestystekijät ja yhteiset arvot sekä miten niiden halutaan näkyvän eri tilanteissa, kuten viestinnässä, kansainvälisyydessä ja yhdessä tekemisessä. Lopputuloksena on Digiratalaisuuden käsikirja ja digiratalaisuutta ilmentävä hahmo Digidi, joiden avulla luodaan perustaa muun muassa jatkuvalle oppimiselle ja digiratalaiselle saumattomalle yhteistyölle. On ollut ilo fasilitoida näin hienon porukan työpajoja. Kuvattu digiratalaisuus elää ja on todellista, ja sen säilyttäminen on hankkeelle tärkeää”, kuvaa Weladon viestinnän ja fasilitoinnin asiantuntija Sini Syrjä-Virtanen.

Osallistava riskienhallinta

Riskienhallinta on tärkeä osa koko Digirata-hanketta ja kriittinen tekijä koko hankkeen onnistumisen kannalta. Kehitys- ja verifiointivaiheen tavoitteena on, että järjestelmäkokonaisuuden toteutuskelpoisuus on varmistettu ja minimointisuunnitelma jäännösriskien osalta on tehty.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää systemaattista ja läpileikkaavaa uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamista, niistä aiheutuvien riskien järjestelmällistä määrittelyä, riskeihin varautumista sekä tunnistettujen riskien seurauksiin ja todennäköisyyksiin vaikuttamista toimenpiteillä, jotka on määritelty Digirata-hankkeen tavoitteet huomioiden. Avain tähän on osallistava riskienhallinta.

Tuomalla riskienhallinta osaksi kaikkien osaprojektien jokapäiväistä tekemistä ja pyrkimällä saamaan se läpileikkaamaan koko projektin, saavutetaan tilanne, jossa teknologian kehittämistyö huomioi riskit ja minimoi niitä jo suunnitteluvaiheessa. Samalla tunnistetaan ketterästi uusia mahdollisuuksia.

“Digirata-hankkeessa voi tulla vastaan riskejä, joita perinteisessä rautatiejärjestelmien kehittämisessä ei olla nähtykään. Tämä vaatii sekä näkemyksen laajentamista että uusia tapoja tehdä riskienhallintatyötä. Weladon tiimi yhdistää kokemukset sekä teollisuuden riskityöpajojen fasilitoinnista, riskienhallinnasta ja eri riskienhallinnan työkaluista että vankan rautatiemaailman riskienhallinnan, jossa tarvittaessa määrämuotoinenkin arviointi tehdään rautatieasetusten mukaisesti. Samalla reaaliaikaiseen työskentelyyn sitoutetaan kaikkien osaprojektien riskivastaavat. Näin varmistamme jatkuvan riskien kartoituksen ja läpinäkyvyyden kaikille osapuolille“, kertovat weladolaiset riskienhallinnan asiantuntijat Ruusu Kallio ja Antti Karhu.

Digirata-hankkeen vaatimustenhallinta

Digiradan kehitys- ja verifiointivaiheen alussa vaatimustenhallintakokonaisuuden ensimmäisenä tehtävänä on ollut määrittää, miten vaatimustenhallintaa hankkeessa halutaan ja tulee tehdä sekä millainen vaatimustenhallintajärjestelmä on. Tavoitteena on päästä pois Excelissä hallittujen vaatimusten maailmasta ja siirtyä vaatimustenhallintajärjestelmän avulla paremmin hallittuun toimintamalliin.

Seuraava vaihe on määrittää halutut vaatimustenhallinnan prosessit ja toimintamallit, joiden mukaisesti Digiradan jättiläismäinen vaatimustenhallintakokoelma pystytään hallinnoimaan. Tavoitteena on luoda vaatimuskokoelma, jonka pohjalta pystytään tekemään järjestelmähankinnat koko roll out -vaiheeseen, jossa uusitaan kaikki loput Suomen rataosat vuoteen 2040 mennessä.

Vaatimustenhallinta ja KoKoHa (tuleva testirata Kouvola-Kotka/Hamina-rataosalle) testiratahanke tekevät tiivistä yhteistyötä. Testiradan osalta pyritään muodostamaan pohjaa vaatimuksille, ja näitä vaatimuksia hyödynnetään ja jatkojalostetaan digirata- hankkeen tarpeisiin. Taustalla on määritellyt toimintatavat ja prosessit siitä, miten vaatimuksia kootaan ja verifioidaan aina vuoteen 2040 saakka.

”Testiradan vaatimusten kartoituksen lisäksi joudumme katsomaan myös Digirata-hankkeen kokonaisuutta ja luomaan täysin uusia vaatimuksia Digirata-hankkeelle. Olemme tunnistaneet tässä vaiheessa useita osa-alueita, joiden vaatimukset meidän tulee muodostaa varsinaisessa Digirata-hankkeessa”, kertoo Weladon Katja Tiihonen.

Kyberturvallisuus automaatioratkaisujen takana

Modernin liikenteenohjauksen ja turvallisuusjärjestelmän on kyettävä toimimaan kyberturvallisesti kaikissa olosuhteissa. Digiradassa kehitetään useita uusia ratkaisuja, esimerkiksi uusi 5G-pohjainen mobiiliverkko junankulun hallintaan. Näiden uusien ratkaisujen kyberturvallisuuden varmistaminen vaatii merkittävää panostusta. Päätavoitteena on luoda Digiradalle kyberturvallisuuden hallintajärjestelmä, joka takaa junaliikenteen järjestelmien turvallisen toiminnan kaikissa tilanteissa.

Oma osaamiseni liittyy erilaisten automaatioratkaisujen turvaamiseen. Olen ollut arvioimassa tietoturvaa muun muassa öljynporauslautalla Thaimaanlahdella, maailman suurimmassa alumiinitehtaassa Abu Dhabissa ja brasilialaisessa rautamalmisatamassa. Digiradassa sovelletaan osaamistani erilaiseen ympäristöön. Haastavaa on eri toimittajien järjestelmien sovittaminen yhteen turvallisesti sekä ratkaisujen pitkä käyttöikä. Nyt toteutettava järjestelmä on todennäköisesti käytössä useita vuosikymmeniä, ja sen turvallisuudesta on huolehdittava koko elinkaaren ajan. Haluan omalla panoksellani varmistaa kestävien ratkaisujen löytämisen”, kertoo Antti Alestalo IC Security Oy:lta. Alestalo kuuluu Weladon laajaan kumppaniverkostoon ja Welado alustana –konseptiin, jota Weladossa paraikaa kehitetään ja laajennetaan.

Digitaalinen varjo tukee hankkeen uusia kehitettäviä teknologioita

Digitaalinen varjo on tarkka digitaalinen mallinnus fyysisestä ympäristöstä. Mallinnus mahdollistaa olemassa ja kehitteillä olevien järjestelmien toimintojen testauksen ja simuloinnin digitaalisessa ympäristössä. Varjon avulla voidaan testata digitaalisesti mallinnetun ympäristön toimintaa ja kehityskohteita ja katsoa, mikä vaikutus sillä on olemassa olevaan. Mahdolliset virheet ja halutut lopputulokset voidaan varjon avulla kartoittaa tehokkaasti.

”Digitalinen varjo pyrkii kasvattamaan ja monipuolistamaan hankkeella olemassa olevaa testaus- ja simulointikapasiteettia. Lisäksi pyritään tukemaan hankkeella kehitettäviä uusia teknologioita”, kertoo Tommi Turkka Weladolta.

Yhdessä rakentuu Digiradallakin enemmän

Digirata on hankkeena erinomaisen mielenkiintoinen ja merkityksellinen sekä siinä toimiville asiantuntijoille että koko yhteiskunnallemme. Hanke on onnistunut alkumatkallaan luomaan innostavan ilmapiirin ja keräämään yhteen jo Suomen kärkiosaajia luomaan uutta tulevaisuutta yhdessä.

Lue lisää: Älykäs liikenne 2040 - Digirata vaatii digiloikan toteutuakseen

Lue lisää weladolaisesta toimintatavasta

Ota yhteyttä!

toimitusjohtaja matti.tervonen@welado.fi, +358 40 749 3065

kaupallinen johtaja juha.tantarimaki@welado.fi, +358 50 591 8319