Kategoriaikoni

Renovering av den norra underfarten i Uleåborg och relaterade trafikarrangemangRenovering av den norra underfarten i Uleåborg och relaterade trafikarrangemang

Om kunden och projektet

Renovering av den norra underfarten i Uleåborg kommer att genomföras i ett gemensamt projekt med Uleåborg stad, vattenverket i Uleåborg och finska transportstyrelsen som kunder. Finska transportstyrelsens representerades av i projektet av Juhan Tyrväinen, staden Uleåborg av Vilho Vanhatalo och vattenverket i Uleåborg av Jouni Lähdemäki.

Avtalet inbegriper nybyggnation av den starkt försämrade Heikinkatu-underfarten och byggnation av ytterligare ett spår på bron. Den gamla bron för fotgängare och cyklister kommer att bytas ut mot en ny. Ytterligare filer för vägtrafik kommer att byggas vid rutten under bron.

Aktuella utmaningar och problem

Miljön är mycket utmanande för byggverksamhet. All tågtrafik i norra Finland passerar längs bron, och rutten under bron är en av de mest vältrafikerade i centrala Uleåborg. Byggarbetet måste samordnas mellan fotgängare och cykel-, fordons- och järnvägstrafik.

Gatu- och spårmiljön runt bron är fylld med kablar, rör, konstruktioner och anordningar tillhörande tredje part, vilket har krävt omfattande undersökningar och förfrågningar.

Målet har varit att hålla rutterna öppna för alla transportslag under hela projektet. Vad gäller järnvägstrafiken har inga trafikstörningar schemalagts vid byggnationen av brosektioner. I enlighet med planen kommer den enda faktiska trafikstörningen att äga rum när brosektionerna gjuts under hösten 2017. Vad gäller fordons-, fotgängar- och cykeltrafik på rutten under bron har störningarna varit begränsade i antal och ägt rum nattetid.

Det tekniska arbetet på bron är utmanande och kräver entreprenörer som är kunniga inom specifika tekniska fält.

Welados lösningar

Avtalstypen och avtalets omfattning fastställdes tillsammans med kunden. Projektet utformades ursprungligen för att genomföras som flera mindre avtal. I planeringsprocessen fann parterna att ett enda avtal skulle kunna underlätta den övergripande byggledningen eftersom de olika tekniska uppgifterna var tätt integrerade i varandra.

Under 2016 genomfördes förberedelser för renoveringen av underfarten med respektive kund gällande järnvägsarbeten, gatuarbeten och kommunaltekniska arbeten. Avtalen involverade spårbyten runt bron, installation av pelarfundament för den elektriska järnvägen, undersökning och framgrävning av kablar som löper under bron samt förberedande arbeten i gatorna runt byggplatsen.

Kompetenskraven för entreprenörer i den konkurrensutsatta anbudsprocessen definierades gemensamt tillsammans med kunden. På så vis säkerställdes en lyckosam anbudsprocess så att professionella entreprenörer kunde väljas för projektet.

Welado, kunden och andra intressenter planerade och specificerade gemensamt de generella kraven för att kunna upprätthålla områdets trafikanslutningar samt de metoder som användes för järnvägstrafik och relaterade system, gatutrafik och fotgängar- och cykeltrafik.

Projektet innehöll flera utmaningar, som de strömavbrott som krävdes vid konstruktionen av det elektriska järnvägssystemet i broområdet. Planerade strömavbrott i järnvägens elsystem skulle ha brutit strömmen till kontaktledningarna i huvuddelen av Uleåborgs bangård för passagerartåg. Som en lösning föreslog Welado för kunden att entreprenörens uppdrag kunde innefatta byggnation av neutrala avsnitt som skulle kunna möjliggöra ett lokalt strömavbrott bara i broområdet. Den vinnande entreprenörens plan byggde delvis på möjligheten att bryta spänningen med de neutrala avsnitt som konstruerats i enlighet med kraven i anbudsunderlaget.

Genom hela projektet har Welado tillvaratagit intressena hos alla kunder gällande det detaljerade schemat, kvaliteten och kostnaderna. Expertisen hos Welados personal har varit användbar, särskilt i samordningen av teknisk konstruktion och tekniskt arbete, samt i säkerhetsledningen.

Sammanfattning

Åtgärderna som beskrivs ovan har bidragit till att trafikanslutningarna kunnat hållas igång, störningarna i trafiken minimerats och byggarbetet genomförts som planerat.

Ytterligare information

Kalle Moilanen, projektledare, tel. +358 40 189 5351, kalle.moilanen@welado.fi