Kategoriaikoni

Järnvägsprojektet Luumäki–Imatra

Om kunden och projektet

Godsjärnvägsprojektet Luumäki–Imatra består av två delar. Den ena fokuserar på det uppdämda underhållsbehovet för broarna längs den karelska stambanan (24 miljoner euro), och den andra består av åtgärder för godsjärnvägen mellan Luumäki–Imatra (165 miljoner euro). Projektets kund är finska transportstyrelsen med Tommi Rosenvall som projektdirektör. Projektledare för de karelska järnvägsbroarna är Joonas Hämäläinen på finska transportstyrelsen.

Det karelska järnvägsbroprojektet består av tre järnvägsbroar med stort underhållsbehov: järnvägsbron över Saimaa kanal (inklusive Pontus-tunneln), underfarten vid gamla riksväg 6 och Mansikkakoski-järnvägsbron. Broarna över Saimaa kanal och vid Mansikkakoski kommer att ersättas av nya järnvägsbroar med dubbelspår som byggs längs med de gamla broarna. Underfarten vid gamla riksväg 6 kommer att byggas som en lateralt uppförd, prefabricerad bro med dubbelspår.

Luumäki–Imatra-järnvägsprojektet består av byggnationen av ett dubbelspårsavsnitt (cirka 20 km) mellan Joutseno och Imatra och renoveringen av järnvägsavsnittet mellan Luumäki och Imatra (cirka 55 km). Arbetet i projektet kommer att inkludera utvecklingen av trafiknoderna Lauritsala och Törölä och förbättrad bullerkontroll. Trafiknoden i Rauha kommer att demonteras, och en ny nod kommer att byggas i Muukko. På trafikcentralen i Imatra kommer den södra perrongen att renoveras i anslutning till byggnationen av dubbelspår. Flera övergångar kommer att byggas på projektområdet, säkerhetsanordningar kommer att renoveras på Luumäki–Lappeenranta-avsnittet och de befintliga säkerhetsanordningarna på Lappeenranta–Imatra-avsnittet kommer att modifieras för att tillgodose dubbelspårets krav. De modifikationer som krävs för elektrifierade järnvägar kommer att tillämpas över hela projektområdet. 22 broar kommer att förbättras. Vissa av broarna kommer att byggas längs det nya spåret, vissa kommer att byggas som nya dubbelspårsbroar, ett fåtal kommer att breddas och vissa kommer att rivas.

Målsättningen är att förbättra passagerartrafikens servicenivå och godstrafikens driftsförhållanden, samt att främja utvecklingen av förutsättningarna för passagerar- och godstrafik mellan Finland och Ryssland. Projektet kommer också att förbättra trafiksäkerheten och minska bullernivåerna. Hela projektets design och implementering kommer att bygga på digitala BIM-modeller.

Projektet sjösattes hösten 2016 och kommer att slutföras i slutet av 2022.

Aktuella utmaningar och problem

Projektet innehåller två broar som är tekniskt utmanande, både i fråga om konstruktion och byggnation. När den är färdig kommer järnvägsbron över Saimaa kanal att ha en spännvidd på över 200 meter. Den kommer att byggas söder om den befintliga järnvägsbron under 2018 och 2019. Den gamla bron kommer att monteras ned i ett senare skede när järnvägstrafiken kan flyttas över till den nya bron i anslutning till renoveringen.

Den andra utmanande brobyggnationen är Mansikkakoski-järnvägsbron som går över floden Vuoksen i närheten av Imatra-trafikcentret. Den kommer också att ha en spännvidd på över 200 meter när den är klar. Vuoksens snabba strömmar kommer att medföra ytterligare utmaningar vid konstruktionen och byggnationen av bron. Vattenkraftverk finns belägna både norr och söder om Vouksen. Mansikkakoski-järnvägsbron kommer att byggas under 2018 och 2019.

Luumäki–Imatra-avsnittet är en av Finlands mest högtrafikerade järnvägar med enkelspår. Ytterligare utmaningar i samordningen och genomförandet av arbetet uppstår utifrån behovet att tillgodose behoven från både passagerar- och godstrafiken samt att arbeta nära ett spår som kommer att vara i bruk.

Förseningar i järnvägsplanen har gjort det svårt att initiera konstruktionsuppdragen. Dessutom kommer kostnadsuppskattningen som sammanställts i anslutning till järnvägsplanen vara en utmaning eftersom projektbudgeten måste hållas.

Welados lösningar

Welados uppdrag är att fungera som en byggledningskonsult för godsprojektet Luumäki–Imatra. Bland annat kommer företaget att ansvara för upphandling, konstruktionsutformning, byggnation och ledning av projektuppdrag. Företaget kommer också att fungera som projektets säkerhetssamordnare.

Welado och kunden har tillsammans planerat varje upphandlingsprocedur och specificerat upphandlingspaketet för en konkurrensutsatt anbudsprocess med individuella konstruktionsuppdrag och avtal. Målet är att knyta till sig de bästa konstruktörerna och byggarna till projektet.

Welados professionella projektorganisation kommer att säkerställa att projektets mål uppnås med noggrann övervakning av tidsplaner och kostnader, kompetent och engagerad konstruktionsstyrning och professionell ledning på byggplatsen med moderna kvalitetskontrollverktyg i alla delar av processen. Säkerheten kommer att betonas genom hela projektet.

Sammanfattning

Konstruktionsprocessen för järnvägsbron över Saimaa kanal och Pontus-underfarten har påbörjats. En konkurrensutsatt anbudsprocess pågår för konstruktionsuppdragen för Mansikkakoski-järnvägsbron och underfarten vid gamla riksväg 6. Mätningar och platsundersökningar har redan utförts för broarna som beskrivs häri, men mycket arbete återstår. Följ vår gemensamma resa och ta del av våra framgångar.

Ytterligare information

Kimmo Saarela, projektledare, +358 40 712 9434, kimmo.saarela@welado.fi