Kategoriaikoni

Dubbelspår Kokkola–Ylivieska

Om kunden och projektet

Dubbelspårsprojektet mellan Kokkola och Ylivieska är del av järnvägsprojektet i Österbotten (Seinäjoki–Oulu). Projektets kund är finska transportstyrelsen med Tommi Rosenvall som projektdirektör.

Dubbelspårsprojektet mellan Kokkola och Ylivieska innefattar 80 km nya spår och 80 km modernisering av gamla spår, 80 broar och totalt 100 km riksvägar, gator, privata vägar och servicevägar. Projektet omfattar också svaga markförhållanden, fördämningar och pålfundament (till exempel vid omdragningen runt Sievi och arbetet i byn Kannus).

Projektet inbegriper också konstruktionen av ett nytt digitalt signalsystem för järnvägen, 80 kilometer nya elledningar och en uppgradering av elledningarna över återstående 80 kilometer.

Aktuella utmaningar och problem

Förberedelse av dokument för Design-Build-avtal: Avtal som bygger på Design-Build-metoden är inte så vanliga i järnvägsprojekt, och lämpliga dokument behövde skapas i anslutning till detta projekt.

Snäva tidsramar och budgetar skapade utmaningar i projektet. Projektet omfattade också flera tekniskt krävande element, som övergångar, svaga markförhållanden, pålfundament och broar.

Ytterligare utmaningar uppstod eftersom tågtrafiken måste beaktas under projektet när arbetet utförs i närheten av det aktiva spåret. Det begränsade antalet tillgängliga entreprenörer var också ett problem.

Projektet inbegrep flera spårövergångar där trafiken behövde stoppas vid konstruktionen av den nya överbyggnaden och när säkerhetssystem och nya elledningar skulle anslutas.

Welados lösningar

Avtalstyperna och avtalets omfattning fastställdes tillsammans med kunden. I enlighet med ursprungsplanen skulle projektet slutföras som tre stora konstruktions- och implementationsavtal. De första två avtalen implementerades med en konstruktions- och implementationsstrategi, men upphandlingen av det tredje avtalet avbröts och projektet genomfördes i slutändan som tre separata under- och överbyggnadsavtal.

Dessa beslut säkerställde att den konkurrensutsatta anbudsprocessen var lyckosam och att professionella entreprenörer kunde väljas.

Signalsystemet för järnvägen täckte hela Karleby–Ylivieska-sträckan och det elektriska järnvägsprojektet för det tredje avsnittet utfördes som ett Design-Build-avtal.

Upphandlingskonsulten specificerade marken som skulle exproprieras och de detaljerade arbetsfaserna. Vid planeringsmöten för konstruktions- och implementationsavtalen styrde konsulten också valet av konstruktionslösningar mot kostnadseffektiva alternativ med bättre tekniska funktioner (till exempel Sievi-pålfundamentet och Sikaneva-övergången).

Upphandlingskonsulten genomförde en nära och regelbunden övervakning av tidsplanen, kvaliteten och kostnaderna. Konsultpersonalens expertis var särskilt användbar vid samordning av det tekniska arbetet som genomfördes under trafikavbrotten.

Sammanfattning

Tack vare dessa åtgärder kunde projektet slutföras i förväg och billigare än kostnadsuppskattningen. Arbetet har fortlöpt som planerat under trafikavbrotten och arbetets kvalitet har varit bra. De dagliga störningarna har kunnat minimeras på ett framgångsrikt sätt.
De första två konstruktions- och implementationsavtalen skulle delvis baseras på informationsmodellstrategin. Det tredje avtalet byggde helt på informationsmodellstrategin.

Ytterligare information

Simo Sariola, projektledare, tel. +358 40 570 1066, simo.sariola@welado.fi